Scopul site-ului


 

Nu cred că există o expri­mare mai potri­vită a scopului pentru care cineva să afirme sau să consemneze ceva pe marginea scrierilor biblice, un exeget să explice, decât cuvintele intro­ductive ale evanghe­listului Luca:

„Deoa­rece mulți au încercat să alcă­tuiască o istori­sire despre lucru­rile pe deplin crezute printre noi, după cum ni le-au încre­dințat cei care le-au văzut cu ochii lor de la început și au fost sluji­tori ai Cuvân­tului, am găsit și eu că este bine, prea­alesule Teofile, după ce am făcut cercetări amănun­țite asupra tuturor acestor lucruri de la originea lor, să ți le scriu în ordine, unele după altele, ca să cunoști adevărul lucru­rilor în care ai fost învățat” (1:1-3).

Luca a menționat patru lucruri care l-au motivat și i-au dat compe­tența să scrie pentru cititorul lui:

  1. „Ca să cunoști adevărul (sau certitu­dinea) lucru­rilor în care ai fost învățat”
  2. „Deoarece mulți au încercat să alcătu­iască o istori­sire despre lucru­rile pe deplin crezute”
  3. „După ce am făcut cercetări amănun­țite asupra tuturor acestor lucruri de la originea lor”
  4. „Am găsit și eu că este bine (...) să ți le scriu în ordine, unele după altele”
study

Erudit examinând un manuscris antic

Într‑un spirit a­se­mă­nător, ar­tico­lele de pe acest site pun la dispo­zi­ție citi­torilor Bibli­ei un număr de „cerce­tări amă­nun­țite” referi­toare la înțele­sul unor cu­vin­te și texte scrip­turale dis­pu­tate în plan exege­tic și de aseme­nea esca­to­logic.

Materi­alele se reco­mandă singure ca neutre din punct de vedere confe­sional. Aceasta înseamnă că ele discută și evalu­ează critic părți ale textului biblic, nu doctrine ale unui grup religios sau altul. Scopul este ex-egeza (scoaterea sensului textului), nu impu­nerea unui sens din afară. Stilul materi­alului este concis, de demon­strație logică. De obicei,

  1. mai întâi sunt indicate varian­tele de inter­pretare (ipotezele),
  2. apoi argu­mentele și eventu­alele obiecții pentru fiecare dintre acestea și
  3. în final concluzia sau, după caz, discuția.

Nu toate argu­mentele și conclu­ziile bazate pe ele au fost verifi­cate prin expunerea la dezba­terea publică, astfel că orice obser­vație, sugestie sau critică va fi oricând bine­venită. Deși multe soluții în inter­pretare sunt inedite și au apărut din câte se pare pentru prima dată aici, nu există nicio pretenție de origi­nalitate, adevăr absolut, inspirație sau mandatare divină în legătură cu acest site web.

Așa cum se vede din tematica articolelor, tipul de exegeză este primară, adică limitat la critica textuală, așa-zis inferi­oară. Aceasta, chiar dacă critica superi­oară ar putea aduce, în unele puncte, o mărturie comple­mentară care să nu afecteze credi­bili­tatea textului biblic. Biblia este consi­derată inspi­rată de o influ­ență unitară și astfel tematică și coerentă.

Ce implică exegeza biblică?

Termenul exegeză vine din limba greacă de la exegeisthai („a explica, a interpreta”), care este compus la rândul lui din ex („afară din”) și hegeisthai („a conduce, a ghida”). Astfel exegeza este în esență „o conducere sau o ghidare afară din” ceva complex.

Dicționarele definesc exegeza drept inter­pre­tarea sau expli­carea critică a unui text, în special a unui text religios. Exegeza biblică pre­supune analiza com­plexă a textului din perspec­tivă multi­dis­cipli­nară (filo­logic, grama­tical, istoric, etc.).

În contrast cu apolo­getica, exegeza este prin exce­lență o inter­pretare nede­fensivă, în care logica este singura premisă acceptată. Un exeget nu susține nimic; el dorește doar să găsească explicații plauzi­bile. Textul supus atenției nu este inter­pretat în lumina doctri­nei, ci invers. Doctrina este indusă din textele explicate indi­vidual, în contextul lor. Între exegeză și doctrină există teolo­gia scrii­torului. Exegeza este astfel rele­varea înţele­sului unui text, aşa cum a fost gândit de autorul lui.

Isus a fost un exeget al Scrip­turilor ebraice. În mod deosebit, el l-a "explicat" [exegesato] pe Dumnezeu (Ioan 1:18).

 


Este permisă reproducerea acestui material, în orice format, în condițiile în care textul nu este alterat și este indicată sursa (linkul).