Scopul site-ului


 

Nu cred că există o expri­mare mai potri­vită a scopului pentru care cineva să afirme sau să consemneze ceva pe marginea scrierilor biblice, un exeget să explice, decât cuvintele intro­ductive ale evanghe­listului Luca (1:1-3):

  1. „Ca să cunoști adevărul (sau certitu­dinea) lucru­rilor în care ai fost învățat”
  2. „Deoarece mulți au încercat să alcătu­iască o istori­sire despre lucru­rile pe deplin crezute”
  3. „După ce am făcut cercetări amănun­țite asupra tuturor acestor lucruri de la originea lor”
  4. „Am găsit și eu că este bine (...) să ți le scriu în ordine, unele după altele”

Într-un spirit asemă­nător, artico­lele de pe acest site pun la dispo­ziție citi­torilor Bibliei un număr de „cercetări amănun­țite”, referi­toare la înțele­sul unor cuvinte și afirmații scrip­turale disputate în plan exegetic și de aseme­nea escato­logic.

Materialele se reco­mandă singure ca neutre din punct de vedere confe­sional. Aceasta înseamnă că ele discută și evalu­ează critic părți ale textului biblic, nu doctrine ale unui grup religios sau altul. Scopul este ex-egeza (scoaterea sensului textului), nu impu­nerea unui sens din afară. Stilul materi­alului este concis, de demon­strație logică. De obicei,

  1. mai întâi sunt indicate varian­tele de inter­pretare (ipotezele),
  2. apoi argu­mentele și eventu­alele obiecții pentru fiecare dintre acestea și
  3. în final concluzia sau, după caz, discuția.

Nu toate argu­mentele și conclu­ziile bazate pe ele au fost verifi­cate prin expunerea la dezba­terea publică, astfel că orice obser­vație, sugestie sau critică va fi oricând bine­venită. Deși multe soluții în inter­pretare sunt inedite și au apărut din câte se pare pentru prima dată aici, nu există nicio pretenție de origi­nalitate, adevăr absolut, inspirație sau man­datare divină în legătură cu articolele de pe acest site.

study

Așa cum se vede din tema­tica arti­colelor, tipul de exe­ge­ză este pri­ma­ră, adică limi­tat la critica textu­ală, așa-zis infe­ri­oară. Aceas­ta, chiar dacă cri­ti­ca superi­oară ar putea aduce, în unele puncte, o mărturie com­ple­men­tară care să nu afecteze credi­bili­tatea textului biblic. Biblia este consi­derată inspi­rată de o influ­ență unitară și astfel tematică și coerentă.

Ce implică exegeza biblică?

Termenul exegeză vine din limba greacă de la exegeisthai („a explica, a inter­preta”), care este compus la rândul lui din ex („afară din”) și hegeisthai („a conduce, a ghida”). Astfel exegeza este în esență „o conducere sau o ghidare afară din” ceva complex.

Dicționarele definesc exegeza drept inter­pre­tarea sau expli­carea critică a unui text, în special a unui text religios. Exegeza biblică pre­supune analiza com­plexă a textului din perspec­tivă multi­dis­cipli­nară (filo­logic, gra­ma­tical, istoric, etc.).

În contrast cu apolo­getica, exegeza este prin exce­lență o inter­pretare nede­fen­sivă, în care logica este singura premisă acceptată. Un exeget nu susține nimic; el dorește doar să găsească explicații plauzi­bile. Textul supus atenției nu este inter­pretat în lumina doctri­nei, ci invers, doctrina este indusă din textele explicate indi­vidual, în contextul lor. Între exegeză și doctrină există teolo­gia scrii­torului. Exegeza este astfel rele­varea înţele­sului unui text, aşa cum a fost gândit de autorul lui.

Isus a fost un exeget al Scrip­turilor ebraice. În mod deosebit, el l-a „explicat” [exegesato] pe Dumnezeu (Ioan 1:18, NASB).

 


Este permisă citarea sau reproducerea integrală a oricărui articol, în orice format, în condițiile în care textul nu este alterat și este indicată sursa (linkul).