Scopul sitului


 

Nu cred că există o exprimare mai potrivită a scopului pentru care cineva trebuie să afirme sau să consemneze ceva (un exeget să explice) decât cuvintele intro­ductive ale evanghe­listului Luca:

„Deoarece mulți au încercat să alcă­tuiască o istorisire despre lucru­rile pe deplin crezute printre noi, după cum ni le-au încredințat cei care le-au văzut cu ochii lor de la început și au fost slujitori ai Cuvântului, am găsit și eu că este bine, preaalesule Teofile, după ce am făcut cercetări amănun­țite asupra tuturor acestor lucruri de la originea lor, să ți le scriu în ordine, unele după altele, ca să cunoști adevărul lucrurilor în care ai fost învățat” (1:1-3).

Luca a menționat patru lucruri care l-au motivat și i-au dat autoritatea să scrie pentru cititorul lui:

  1. „Ca să cunoști adevărul (sau certitu­dinea) lucrurilor în care ai fost învățat”
  2. „Deoarece mulți au încercat să alcătu­iască o istorisire despre lucrurile pe deplin crezute”
  3. „După ce am făcut cercetări amănunțite asupra tuturor acestor lucruri de la originea lor”
  4. „Am găsit și eu că este bine (...) să ți le scriu în ordine, unele după altele”
study

Erudit studiind un manuscris antic

Într-un spirit a­se­mănător, ar­tico­lele de pe acest sit pun la dispozi­ție citi­torilor Bibli­ei un număr de „cercetări amă­nun­țite” referi­toare la înțele­sul unor cu­vin­te și texte scrip­turale dis­pu­tate în plan exege­tic și de aseme­nea în plan esca­to­logic.

Materialele se recomandă singure ca neutre din punct de vedere confesional. Aceasta înseamnă că ele discută și evaluează critic părți ale textului biblic, nu doctrine ale unui grup religios sau altul. Scopul este ex-egeza (scoaterea sensului textului), nu impunerea unui sens din afară. Stilul materialului este concis, de demon­strație logică. De obicei,

  1. mai întâi sunt indicate variantele de interpretare (ipotezele),
  2. apoi argumentele și eventualele obiecții pentru fiecare dintre acestea și
  3. în final concluzia sau, după caz, discuția.

Nu toate argumentele și concluziile bazate pe ele au fost verificate prin expunerea la dezbaterea publică, astfel că orice observație, sugestie sau critică va fi oricând bine venită. Deși multe soluții în interpretare sunt inedite și au apărut din câte se pare pentru prima dată aici, nu există nici o pretenție de origi­nalitate, adevăr absolut, inspirație sau mandatare divină în legătură cu acest site.

Așa cum se vede din tematica articolelor, tipul de exegeză este primară, adică limitat la critica textuală, așa-zis inferi­oară. Aceasta, chiar dacă critica superioară ar putea aduce, în unele puncte, o mărturie comple­mentară care să nu afecteze credibilitatea textului biblic. Biblia este considerată inspirată de o influență unitară și astfel tematică și coerentă.

Ce implică exegeza biblică?

Termenul exegeză vine din limba greacă de la exegeisthai („a explica, a interpreta”) care este compus la rândul lui din ex („afară din”) și hegeisthai („a conduce, a ghida”). Astfel exegeza este în esență „o conducere sau o ghidare afară din” ceva complex.

Dicționarele definesc exegeza drept interpretarea sau explicarea critică a unui text, în special a unui text religios. Exegeza biblică presupune analiza com­plexă a textului din perspectivă multidis­ciplinară (filologic, gramatical, istoric, etc.).

În contrast cu apologetica, exegeza este prin excelență o interpretare nede­fensivă, în care logica este singura premisă acceptată. Un exeget nu susține nimic; el dorește doar să găsească explicații plauzibile. Nici o aserțiune religioasă bazată pe texte scripturale nu este în sine un adevăr axiomatic, adică un dat universal acceptat care să nu implice discuție și argumentare. Iată de ce studiul pertinent al Scripturii implică exegeza.

Isus a fost un exeget al Scripturilor ebraice. În mod deosebit, el l-a "explicat" [exegesato] pe Dumnezeu (Ioan 1:18).

Ce este exegeza?

Relevarea înţelesului unui text
aşa cum a fost gândit de autorul lui.

 


Participă și tu:

Dacă ai sugestii sau obiecții relevante pe marginea vreunui articol, împărtășește-le. Acestea vor fi reproduse în finalul articolului respectiv.

 

 


Este permisă reproducerea acestui material, în orice format, în condițiile în care textul nu este alterat și este indicată sursa (linkul).