O mulţime nenumărată


„După acestea am văzut: şi iată o mulţime mare, pe care nimeni nu putea să o numere.” (Apoc. 7:9, GBV)

 

Israelul antic era compus din 12 triburi civile și din tribul lui Levi. O distincţie pe care Dumnezeu a făcut-o pentru tribul levitic a fost interdicţia de a fi numărat:

„Toţi aceia dintre fiii lui Israel care au fost număraţi […] au fost șase sute trei mii cinci sute cinci zeci. Dar leviţii n-au fost număraţi printre ei, după seminţia părinţilor lor. Căci DOMNUL vorbise lui Moise, spunând: «Să nu faci numără­toarea seminţiei lui Levi și să nu dezvălui numărul total al lor în mijlocul celorlalţi fii ai lui Israel».” (Num. 1:45-49).

În Apocalipsa 7 „mulţimea mare” este menţionată imediat după numărarea „sluji­torilor lui Dumnezeu” din 12 triburi israelite, dar numărul ei nu este dezvăluit. Întrucât în antichitate erau 13 triburi, 12 civile numărate și unul levitic nenumărat, este evident că mulţimea mare își găsește corespon­dentul în tribul lui Levi. Membrii ei, asemenea leviţilor, îşi spală hainele pentru a putea sluji la templu (Apoc. 7:14, 15; comp. Num. 8:7, 15).

 

De ce nu poate fi numărată mulţimea mare?

Ioan observă că „nimeni nu putea [lit. nu era capabil] s-o numere”. O mulţime de oameni nu poate fi numărată dacă numărul celor ce o compun nu este constant. Spre deosebire de cei 144 000, al căror număr a fost auzit și consemnat (Apoc. 7:4), numărul mulțimii mari este în creștere după necazul cel mare și apoi pe parcursul celor 1000 de ani, când mulţi alţii se vor adăuga:

„Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti sfânt, şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!” (Apoc. 15:4).

„Şi naţiunile vor umbla în lumina ei (a cetății Noul Ierusalim). Ferice de cei care îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate!” (Apoc. 21:24; 22:14, GBV).

„Vor aduce pe toţi fraţii voştri ca ofrandă DOMNULUI din toate naţiunile […] la muntele meu sfânt Ierusalim […] Şi de asemenea voi lua dintre ei ca preoţi şi ca leviţi, spune DOMNUL.” (Is. 66:20, 21, BTF).

 

Luați pentru preoţi ca leviţi

În redare literală, „voi lua dintre ei ca preoţi, ca leviţi” (Young's Literal Translation). Prepo­ziția ebraică folosită aici (ל ) se traduce „pentru” sau „ca”. În acest caz este potrivită redarea „pentru preoţi ca leviți”. Ca în Numeri 18:24, „pentru leviţi ca moștenire” și 2 Cronici 35:8, „ca dar pentru preoţi […] pentru preoţi ca jertfe de Paşti”.

Leviţii erau un „dar” dat preoţilor, aşa cum i-a spus Dumnezeu lui Moise:

„Apropie seminţia lui Levi și pune-o înaintea preotului Aaron, ca să fie în slujba lui. Să dai pe leviţi lui Aaron și fiilor lui; ei să fie daţi lui în totul, din partea fiilor lui Israel” (Num. 2:6, 9). „Am dat pe leviţi ca un dar lui Aaron și fiilor lui” (Num. 8:19).

Israelul avea perspectiva să devină o împărăție de preoți față de națiuni (Exod. 19:5, 6). În acest sens Isaia spune că membrii rămășiţei israelite vor fi numiţi, indiferent de seminţie, preoţi ai lui Dumnezeu și că străinii vor fi slujitorii lor (Isa. 61:5, 6). În mod logic, ca slujitori ai preoţilor, străinii devin leviţi. Isaia 66:20, 21 spune deci: „Şi-i vor aduce pe toţi fraţii voştri din toate naţiunile […] Şi voi lua de asemenea dintre ei pentru preoţi ca leviţi.” Vezi Preoții și leviții — „frați”.

 

Al doilea rod?

Grupul „preoţesc” al celor 144.000 a fost răscumpărat dintre oameni ca „cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel” (Apoc. 14:4; Iac. 1:18). Restul recoltei va fi grupul „levitic”, mulţimea mare al cărei număr va fi în creștere pe tot parcursul celor 1000 de ani.

„Ca oştirea cerurilor, care nu se poate număra, şi ca nisipul mării, care nu se poate măsura, aşa voi înmulţi sămânţa robului meu David, şi pe leviţii care-mi slujesc.” (Ier. 33:22).

Sămânța lui David (a lui Cristos) ca oștirea de stele (regii-preoți) şi leviții ca nisipul mării (mulţimea din templu care nu poate fi numărată), sunt roade strânse pentru Dumnezeu și pentru Miel. Conform acestei ordini de strângere, mulţimea mare va fi al doilea rod sau recolta propriu-zisă.

 


 

questionDacă multimea mare este compusă din leviţi şi grupul celor 144 000 din preoţi, de ce tribul lui Levi este numărat printre cei 144 000?

În Israel tribul preoţesc al lui Levi nu era numărat împreună cu celelalte 12 triburi, iar în Apocalipsa 7 este numărat printre acestea! Se ridică deci întrebarea, din ce motiv? Este vorba evident de implicaţiile care apar în acest caz în reprezentarea profetică. Dacă tribul lui Levi (al 13-lea) ar fi lipsit dintre cei 144 000 s-ar fi înţeles fără dificultate că el este menţionat sub forma mulţimii mari. Dar în acest caz atribuţiile religioase ale mulţimii mari ar fi părut a fi mai importante decât ale celor 144 000 reprezentaţi de triburile laice, aşa cum era cazul în Israelul literal! Includerea însă a tribului preoţesc între cei 144 000, în spiritul profeţiei lui Isaia care extinde preoția la triburile laice, arată că în Apocalipsa mulţimea mare de leviţi este în antiteză cu preoţii simbolici, şi nu tribul preo­ţesc al lui Levi în antiteză cu triburi­le laice!

questionPoate fi „aproximat” numărul marii mulţimi pe baza profeţiei lui Zaharia despre „un iudeu” şi „zece oameni din toate limbile popoare­lor”? (8:23)

Nu. Factorul 10x este simbolic, şi de asemenea numărul 144 000 al rămă­şiţei „israelite”. Acest număr urmea­ză să se dubleze la 288 000 prin adăugarea celor înviaţi din Israelul spiritual, iar al mulţimii mari să crească şi mai mult prin adăugarea altora „din toate limbile popoarelor”. Totuşi, despre aceste numere simbolice se poate spune ceva. Aşa cum 288 000 era numărul armatei oficiale a Israe­lului (1 Cron. 27), 288 000 x 10 (adică 2 880 000) este un număr comparabil cu mărimea întregii naţiuni israelite în diferite momente ale istoriei ei. De asemenea, factorul 10x se regăseşte aproximativ în relaţia numerică tribul levitic - triburile civile şi în zeciuiala pe care o plăteau acestea în mod echitabil tribului lui Levi. Leviţii la rândul lor plăteau zeciuială preoţilor, din zeciuiala primită de ei, pentru că se aflau aproximativ în aceeaşi relaţie numerică cu preoţii (Num. 18:24-28). Cuvintele din Zaha­ria 8:23 sunt astfel un indiciu profe­tic în plus că mulţimea mare „din toate limbile” din Apocalipsa 7:9-17 este compusă din leviţi simbolici!

questionPentru ce despre membrii mulţimii mari de leviţi se spune explicit că slujesc în templu (Apoc. 7:14, 15), pe când despre cei 144 000 de preoţi nu?

„Preoţii”, ca membri ai Bisericii, slujeau deja în templu, pe când pentru mulțimea mare de „leviți” acest privilegiu este nou. Mai mult, în cei 1000 de ani ea îşi va asuma sarcinile preoţeşti faţă de omenire. Rolul ei va fi asemănător cu rolul preoţesc al Bisericii în prezent (1 Pet. 2:9). În acest sens leviţii mulţimii mari vor fi „preoţi”! Vezi Mulțimea mare în templu